معرفی دانشکده

 

آگهی‌ها

((((فرم های مورد نیاز دانشجویان 1- فرم مالی جهت دفاع  2- فرم انصراف از تحصیل  3-  درخواست دریافت مدرک مقطع پایه  4- فرم درخواست دانشجو

لطفا پس از تکمیل فرم ها، فرم را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید:

architecture-fa@srbiau.ac.ir))))

لیست جلسات شورای پژوهشی دانشکده در سال 99

 اطلاعیه در خصوص آزمون جامع شفاهی دانشجویان دکتری

ساعات امتحان جامع شفاهی گروه های تخصصی

فایل Word توصیه نامه لاتین

آیین نامه های آموزشی

سرفصل رشته های دانشکده

موارد آموزشی مهم در دوره

کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

اطلاعــیه های مهــم پژوهـشــــــی

* تمدید مهلت دفاع در نیمسال دوم 99-98

* بخشنامه دفاع از رساله دکتری تخصصی

*شرایط برگزاری پیش دفاع و دفاع مقطع دکتری از 99/7/1

* راهنمای امور پژوهشی دانشجویان دکتری

*راهنمای  پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد

* (فرم‌ها و آیین نامه‌های پژوهشی دانشکده)

*(پایگاه های پژوهشی) جهت اعتبار مجلات

مدارک مورد نیاز جهت انجام امور فارغ التحصیلی

لیست مجلات نا معتبر  (Blacklist)

لیست مجلات معتبر

 

دکتر فرح حبیب
سرپرست دانشکده هنر و معماری