گروه تخصصی شهرسازی

مدیر گروه: خانم دکتر زهرا سادات (سعیده) زرآبادی
سمت: مدیر گروه تخصصی شهرسازی در مقاطع ارشد و دکتری

اعضای گروه تخصصی شهرسازی

ساختمان ابن سینا - بلوک c - طبقه ۴ شرقی

تلفن: ۶۰-۴۴۸۶۸۵۴۰ داخلی ۴۰۰۸۸