گروه تخصصی شهرسازی

مدیر گروه: آقای دکتر حسین ذبیحی
سمت: مدیر گروه تخصصی شهرسازی در مقاطع ارشد و دکتری

اعضای گروه تخصصی شهرسازی

ساختمان ابن سینا - بلوک c - طبقه ۴ شرقی- اتاق ۴۲۰

تلفن: ۶۰-۴۴۸۶۸۵۴۰ داخلی ۴۰۰۸۸