گروه تخصصی شهرسازی

مدیر گروه تخصصی شهرسازی: آقای دکتر حسین ذبیحی

مدیر گروه تخصصی رشته شهرسازی در مقاطع دکتری و رشته های طراحی شهری، برنامه ریزی شهری و برنامه ریزی منطقه ای در مقطع کارشناسی ارشد

اعضای گروه تخصصی:

دکتر حمید ماجدی -دکتر محمد نقی زاده (مدعو) - دکتر علیرضا عندلیب - دکتر سید کمال الدین شهریاری - دکتر فرح حبیب - دکتر زهرا سادات سعیده زرآبادی - دکتر رویا اطمینانی - دکتر عباس شیعه- دکتر سعید کاردار - دکتر مرتضی طلاچیان

فایل زمان حضور مدیر گروه و تاریخ تشکیل جلسات گروه تخصصی

ساختمان ابن سینا - بلوک c - طبقه ۴ شرقی- اتاق ۴۲۰

تلفن: ۶۰-۴۴۸۶۸۵۴۰ داخلی ۴۰۰۸۸