گروه تخصصی شهرسازی

مدیر گروه تخصصی شهرسازی: آقای دکتر حسین ذبیحی

مدیر گروه تخصصی رشته شهرسازی در مقاطع دکتری و رشته های طراحی شهری، برنامه ریزی شهری و برنامه ریزی منطقه ای در مقطع کارشناسی ارشد

اعضای گروه تخصصی شهرسازی:

دکتر حمید ماجدی - دکتر محمد نقی زاده - دکتر علیرضا عندلیب - دکتر سید کمال الدین شهریاری - دکتر فرح حبیب - دکتر زهرا سادات سعیده زرآبادی - دکتر رویا اطمینانی - دکتر عباس شیعه- دکتر سعید کاردار - دکتر مرتضی طلاچیان

روزهای حضور مدیر گروه دانشکده از شنبه تا سه شنبه می باشد.

ساختمان ابن سینا - بلوک c - طبقه ۴ شرقی- اتاق ۴۲۰

تلفن: ۶۰-۴۴۸۶۸۵۴۰ داخلی ۴۰۰۸۸