گروه ها

 

 

گروههای آموزشی

 

 

گروه
مقطع
مدیر گروه
نشانی پست الکترونیک گروه
معماری ارشد و دکتری دکتر ایرج اعتصام architecture@srbiau.ac.ir
شهرسازی ارشد و دکتری دکتر زهراسادات سعیده زرآبادی urbanism@srbiau.ac.ir
پژوهش هنر ارشد و دکتری دکتر نیر طهوری  
مرمت ارشد دکتر آزاده طاهری کریمی  
هنرهای نمایشی ارشد دکتر سید مصطفی مختاباد  
هنرهای تجسمی ارشد دکتر سید مصطفی مختاباد