هیات علمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

گروه تخصصی

آدرس ایمیل فعال

گرایش

تصویر اساتید

1

آزاده شاهچراغی

دانشیار

معماری

Arch.srbiau@yahoo.com

تلگرام @srbiau2

وب سایت

معماری

2

خسرو دانشجو

 نیمه وقت

استادیار

معماری

Khdaneshjoo@modares.ac.ir

معماری

3

وحدانه فولادی

استادیار

معماری

v.fooladi@ymail.com

وب سایت

معماری

4

مه تیام شهبازی

استادیار

معماری

M-shahbazi@srbiau.ac.ir

وب سایت

معماری

5

راضیه لبیب زاده

استادیار

معماری

r.labibzadeh@gmail.com

وب سایت

معماری

6

رضا فرمهینی

استادیار

معماری

معماری

7

حمید ماجدی

استاد

شهرسازی

Majedi_h@yahoo.com

وب سایت

شهرسازی

8

فرح حبیب

استاد

شهرسازی

Frh_habib@yahoo.com

وب سایت

شهرسازی

9

زهرا سادات زرآبادی

شهرسازی

z.zarabadi@ srbiau.ac.ir

وب سایت

شهرسازی

10

محمد نقی زاده

شهرسازی

dr_mnaghizadeh@yahoo.com

طراحی شهری

11

مرتضی طلاچیان

استادیار

شهرسازی

Talatchian@yahoo.fr

وب سایت

شهرسازی

12

سعید کاردار

استادیار

شهرسازی

Kardar1976@yahoo.com

وب سایت

مهندسی محیط زیست

13

حسین ذبیحی

دانشیار

شهرسازی

hosseinzabihi@hotmail.com

h.zabihi@srbiau.ac.ir

شهرسازی

14

علیرضا عندلیب

دانشیار

شهرسازی

a.andalib@ srbiau.ac.ir

شهرسازی

15

عباس شیعه

استادیار

شهرسازی

a-shieh@ srbiau.ac.ir

شهرسازی

16

نیر طهوری

استادیار

هنر

artd1398@yahoo.com

پژوهش هنر

17

ایل ناز رهبر

استادیار

هنر

ilnazrahbar@gmail.com

وب سایت

پژوهش هنر

18

لیلا منتظری

استادیار

هنر

Leila.mont@gmail.com

هنرهای تجسمی - نقاشی

19

مریم حامد اسماعیلی

استادیار

هنر

maryamhamed56@gimal.com

وب سایت

هنرهای تجسمی

20

پرستو محبی

استادیار

هنر

       pr_mohebi@yahoo.com

تئاتر-ادبیات نمایشی

21

طاهر رضازاده

استادیار

هنر

tahirrizazadeh@gmail.com

وب سایت

پژوهش هنر