برد آموزشی

* فرم های ارتقاء پایه اعضای هیأت علمی (اعضای هیأت علمی یک ماه قبل از تاریخ استخدام نسبت به ارسال مدارک به همراه فرم های تکمیل شده به آموزش اقدام نمایند.)

* بخشنامه زبان (یکسان سازی مقررات به منظور جلوگیری از تفسیر های متعدد در خصوص حداقل نمره قبولی و مشروطآزمون های زبان مورد تایید)