گروه تخصصی معماری

مدیر گروه: آقای دکتر ایرج اعتصام
سمت: مدیر گروه تخصصی رشته معماری در مقطع ارشد و دکتری


اعضای گروه تخصصی معماری

تلفن: ۶۰-۴۴۸۶۸۵۴۰ داخلی ۴۰۰۸۷