کارمندان

کارمندان دانشکده عمران، معماری و هنر

آقای حسین تاج آبادی

سمت: رئیس اداره آموزش

تلفن: ۶۰-۴۴۸۶۸۵۴۰ و ۳۵-۴۴۸۶۸۶۰۷ داخلی ۴۰۰۸۶

 

سرکار خانم پورجباری

سمت: رئیس اداره دانشجویی و فرهنگی

تلفن: ۶۰-۴۴۸۶۸۵۴۰ و ۳۵-۴۴۸۶۸۶۰۷ داخلی ۴۰۲۰۳

 

سرکار خانم نراقی

سمت: مسئول امور دانش آموختگان

تلفن: ۶۰-۴۴۸۶۸۵۴۰ و ۳۵-۴۴۸۶۸۶۰۷ داخلی ۴۰۲۰۳

 

سرکار خانم آل آقا

سمت: کارشناس امور آموزشی رشته های هنر

تلفن: ۶۰-۴۴۸۶۸۵۴۰ و ۳۵-۴۴۸۶۸۶۰۷ داخلی ۴۰۰۸۶

 

سرکار خانم یوسفلی

سمت: بایگان

 

سرکار خانم محمدی

سمت: مسئول امور پایان نامه ها

تلفن: ۶۰-۴۴۸۶۸۵۴۰ و ۳۵-۴۴۸۶۸۶۰۷ داخلی ۴۰۲۰۶

 

آقای حسنعلی پورزند

سمت: مسئول امور دفتری ریاست - دبیرخانه

تلفن: ۶۰-۴۴۸۶۸۵۴۰ و ۳۵-۴۴۸۶۸۶۰۷ داخلی ۴۰۲۰۲

 

خانم پروین ملکی

سمت: کارشناس امور آموزشی رشته های شهرسازی

تلفن: ۶۰-۴۴۸۶۸۵۴۰ و ۳۵-۴۴۸۶۸۶۰۷ داخلی ۴۰۲۰۲

 

خانم سپیده شفقی نژاد

سمت: کارشناس امور آموزشی رشته های معماری - پژوهش هنر و مرمت

تلفن: ۶۰-۴۴۸۶۸۵۴۰ و ۳۵-۴۴۸۶۸۶۰۷ داخلی ۴۰۰۸۶

 

دفتر مجله هویت شهر و مجله بین المللی IJAUD

تلفن: ۶۰-۴۴۸۶۸۵۴۰ و ۳۵-۴۴۸۶۸۶۰۷ داخلی ۴۰۲۰۵