کارمندان

کارمندان دانشکده عمران، معماری و هنر

ساختمان ابن سینا -بلوک C - طبقه ۴ شرقی - تلفن: ۳۵- ۴۴۸۶۸۶۰۷

آموزش- اتاق ۴۲۷

آقای عباس داودی: رئیس اداره آموزش و امور دانش آموختگان- داخلی 41558

آقای احمد دوستی پور: کارشناس امور آموزشی مقاطع ارشد و دکتری رشته های مهندسی عمران گرایش های محیط زیست - مدیریت ساخت - منابع آب - سازه های هیدرولیکی - حمل و نقل - راه و ترابری - داخلی 41557

آموزش- اتاق ۴19

آقای یاسر نیک سیما: کارشناس امور آموزشی رشته های معماری - مرمت - ارتباط تصویری - پژوهش هنر - تصویرسازی و طراحی صنعتی - داخلی 40095

آقای امید عبدالرحیمی: کارشناس امور آموزشی- مقطع کارشناسی رشته عمران -داخلی 40095

خانم یوسفلی: کارشناس امور اموزشی مقاطع ارشد و دکتری رشته مهندسی عمران گرایش‌های ژئوتکنیک - زلزله - سازه و کارشناسی مهندسی عمران - داخلی 40095

 

آموزش- اتاق ۴۲۸

سرکار خانم نراقی: مسئول امور دانش آموختگان - داخلی 40204

سرکار خانم قانع پسند: اداره برنامه ریزی و ثبت دروس اساتید و نمرات دروس - داخلی 40170

سرکار خانم آل آقا: کارشناس امور آموزشی رشته‌های شهرسازی - نقاشی - ادبیات نمایشی و کارگردانی نمایش - داخلی 41553

 

دانشجویی و فرهنگی - اتاق ۴۲۹

 

سرکار خانم علوی: رئیس اداره دانشجویی و فرهنگی - داخلی 41552

سرکار خانم اسماعیل زاده: کارشناس امور دانشجویی و فرهنگی - داخلی 40203

 

پژوهش- اتاق ۴۲۴

سرکار خانم پورصادق: مسئول امور پایان نامه‌ها (کارشناس تمامی گرایش‌های رشته های هنر، شهرسازی و معماری) - داخلی 40206

سرکار خانم ملکی: کارشناس پژوهش (کارشناس تمامی گرایش‌های رشته عمران)

داخلی 40214

دبیرخانه- اتاق ۴۲۵

آ قای دکتر میر حمید حسینی: معاون رییس دانشکده

آقای حسنعلی پورزند: مسئول امور دفتری ریاست - دبیرخانه - داخلی 40202

آقای مسلم باقی زاده: کارشناس امور اداری - داخلی 40199

 

بایگانی - اتاق ۴۱۷

خانم یوسفلی: کارشناس امور اموزشی مقاطع ارشد و دکتری رشته مهندسی عمران گرایش‌های ژئوتکنیک - زلزله - سازه و کارشناسی مهندسی عمران

دفتر مجله هویت شهر و مجله بین المللی IJAUD

به ساختمان کتابخانه مرکزی منتقل شده است.