کارمندان

کارمندان دانشکده عمران، معماری و هنر

آقای

سمت: رئیس اداره آموزش

تلفن: ۶۰-۴۴۸۶۸۵۴۰ و ۳۵-۴۴۸۶۸۶۰۷ داخلی ۴۰۰۸۶

سرکار خانم اسماعیل زاده

سمت: رئیس اداره دانشجویی و فرهنگی

سرکار خانم بهناز تاجیک

سمت: کارشناس امور دانشجویی و فرهنگی

تلفن: ۶۰-۴۴۸۶۸۵۴۰ و ۳۵-۴۴۸۶۸۶۰۷ داخلی ۴۰۲۰۳

سرکار خانم نراقی

سمت: مسئول امور دانش آموختگان

تلفن: ۶۰-۴۴۸۶۸۵۴۰ و ۳۵-۴۴۸۶۸۶۰۷ داخلی ۴۰۲۰۳

سرکار خانم آل آقا

سمت: کارشناس امور آموزشی رشته های هنر

تلفن: ۶۰-۴۴۸۶۸۵۴۰ و ۳۵-۴۴۸۶۸۶۰۷ داخلی ۴۰۰۸۶

سرکار خانم یوسفلی

سمت: بایگان

سرکار خانم پورصادق (رشته های معماری و شهرسازی و هنر)

سمت: مسئول امور پایان نامه ها

تلفن: ۶۰-۴۴۸۶۸۵۴۰ و ۳۵-۴۴۸۶۸۶۰۷ داخلی ۴۰۲۰۶

سرکار خانم ملکی (تمامی رشته های عمران)

سمت: کارشناس پژوهش

تلفن: ۶۰-۴۴۸۶۸۵۴۰ و ۳۵-۴۴۸۶۸۶۰۷ داخلی ۴۰۲۱۴

آقای حسنعلی پورزند

سمت: مسئول امور دفتری ریاست - دبیرخانه

تلفن: ۶۰-۴۴۸۶۸۵۴۰ و ۳۵-۴۴۸۶۸۶۰۷ داخلی ۴۰۲۰۲

خانم سپیده شفقی نژاد

سمت: کارشناس امور آموزشی رشته های معماری - پژوهش هنر و مرمت

تلفن: ۶۰-۴۴۸۶۸۵۴۰ و ۳۵-۴۴۸۶۸۶۰۷ داخلی ۴۰۰۸۶

دفتر مجله هویت شهر و مجله بین المللی IJAUD

تلفن: ۶۰-۴۴۸۶۸۵۴۰ و ۳۵-۴۴۸۶۸۶۰۷ داخلی ۴۰۲۰۵