کارمندان

کارمندان دانشکده هنر و معماری

آقای حسین تاج آبادی

سمت: رئیس اداره آموزش

تلفن: ۶۰-۴۴۸۶۸۵۴۰ داخلی ۴۰۰۸۶

 

سرکار خانم پورجباری

سمت: رئیس اداره دانشجویی و فرهنگی

تلفن: ۶۰-۴۴۸۶۸۵۴۰ داخلی ۴۰۳۰۹

 

سرکار خانم نراقی

سمت: مسئول امور دانش آموختگان

تلفن: ۶۰-۴۴۸۶۸۵۴۰ داخلی ۴۰۳۰۹

 

سرکار خانم آل آقا

سمت: کارشناس امور آموزشی

تلفن: ۶۰-۴۴۸۶۸۵۴۰ داخلی ۴۰۰۸۶

 

سرکار خانم یوسفلی

سمت: بایگان

 

سرکار خانم محمدی

سمت: مسئول امور پایان نامه ها

 

آقای حسنعلی پورزند

سمت: مسئول امور دفتری

تلفن: ۶۰-۴۴۸۶۸۵۴۰ داخلی ۴۰۳۰۸

 

خانم پروین ملکی

سمت: کارشناس پژوهش و تایپیست

 

خانم سپیده شفقی نژاد

سمت: کارشناس آموزش