کارمندان

کارمندان دانشکده عمران، معماری و هنر

آموزش- اتاق ۴۲۷

سرکار خانم کرمی : رئیس اداره آموزش و امور دانش آموختگان

سرکار خانم آل آقا: کارشناس امور آموزشی رشته‌های هنر

سرکار خانم یوسفلی : بایگان

(ساختمان ابن سینا -بلوک C - طبقه ۴ شرقی - اتاق ۴۲۷)
تلفن: ۶۰-۴۴۸۶۸۵۴۰ و ۳۵-۴۴۸۶۸۶۰۷ داخلی ۴۰۰۸۶

آموزش- اتاق ۴۲۸

سرکار خانم نراقی: مسئول امور دانش آموختگان

سرکار خانم قانع پسند: کارشناس امور دانش آموختگان

سرکار خانم تراب زاده: کارشناس رشته عمران گرایش‌های سازه، زلزله، آب و محیط زیست در مقاطع ارشد و دکتری و کارشناسی عمران

(ساختمان ابن سینا -بلوک C - طبقه ۴ شرقی - اتاق ۴۲۸)

تلفن: ۶۰-۴۴۸۶۸۵۴۰ و ۳۵-۴۴۸۶۸۶۰۷ داخلی ۴۰۲۰۴

آموزش- اتاق ۴۲۱

آقای فردین وطن دوست: کارشناس رشته عمران گرایش‌های حمل و نقل، خاک، ژئوتکنیک، راه و ترابری، مدیریت ساخت در مقاطع ارشد و دکتری و امور مربوط به ارتباط با صنعت (درآمدزایی)

آقای مسلم باقی زاده: کارشناس امور اداری

(ساختمان ابن سینا -بلوک C - طبقه ۴ شرقی - اتاق ۴۲۱)

تلفن: ۶۰-۴۴۸۶۸۵۴۰ و ۳۵-۴۴۸۶۸۶۰۷ داخلی ۴۰۰۹۵

دانشجویی و فرهنگی - اتاق ۴۲۹

سرکار خانم اسماعیل زاده : رئیس اداره دانشجویی و فرهنگی

سرکار خانم بهناز تاجیک: کارشناس امور دانشجویی و فرهنگی

(ساختمان ابن سینا -بلوک C - طبقه ۴ شرقی - اتاق ۴۲۹)

تلفن: ۶۰-۴۴۸۶۸۵۴۰ و ۳۵-۴۴۸۶۸۶۰۷ داخلی ۴۰۲۰۳

پژوهش- اتاق ۴۲۴

سرکار خانم پورصادق : مسئول امور پایان نامه‌ها (کارشناس تمامی گرایش‌های رشته های هنر، شهرسازی و معماری)

تلفن: ۶۰-۴۴۸۶۸۵۴۰ و ۳۵-۴۴۸۶۸۶۰۷ داخلی ۴۰۲۰۶

سرکار خانم ملکی: کارشناس پژوهش (کارشناس تمامی گرایش‌های رشته عمران )

تلفن: ۶۰-۴۴۸۶۸۵۴۰ و ۳۵-۴۴۸۶۸۶۰۷ داخلی ۴۰۲۱۴

(ساختمان ابن سینا -بلوک C - طبقه ۴ شرقی - اتاق ۴۲۴)

دبیرخانه- اتاق ۴۲۵

آقای حسنعلی پورزند : مسئول امور دفتری ریاست - دبیرخانه

تلفن: ۶۰-۴۴۸۶۸۵۴۰ و ۳۵-۴۴۸۶۸۶۰۷ داخلی ۴۰۲۰۲

 

دفتر مجله هویت شهر و مجله بین المللی IJAUD

به ساختمان کتابخانه مرکزی منتقل شده است.