کارمندان

کارمندان دانشکده عمران، معماری و هنر

آموزش- اتاق ۴۲۷

سرکار خانم کرمی: رئیس اداره آموزش و امور دانش آموختگان

سرکار خانم آل آقا: کارشناس امور آموزشی رشته‌های شهرسازی

آقای یاسر نیک سیما: کارشناس امور آموزشی رشته های معماری و مرمت

(ساختمان ابن سینا -بلوک C - طبقه ۴ شرقی - اتاق ۴۲۷)
تلفن: ۶۰-۴۴۸۶۸۵۴۰ و ۳۵-۴۴۸۶۸۶۰۷ داخلی ۴۰۰۸۶

 

آموزش- اتاق ۴۲۸

سرکار خانم نراقی: مسئول امور دانش آموختگان

سرکار خانم قانع پسند: کارشناس امور آموزشی رشته های هنر

سرکار خانم تراب زاده: کارشناس رشته عمران گرایش‌های سازه، زلزله، آب و محیط زیست در مقاطع ارشد و دکتری و کارشناسی عمران

(ساختمان ابن سینا -بلوک C - طبقه ۴ شرقی - اتاق ۴۲۸)

تلفن: ۶۰-۴۴۸۶۸۵۴۰ و ۳۵-۴۴۸۶۸۶۰۷ داخلی ۴۰۲۰۴

 

 

آموزش- اتاق ۴۲۱

آقای فردین وطن دوست: کارشناس رشته عمران گرایش‌های حمل و نقل، خاک، ژئوتکنیک، راه و ترابری، مدیریت ساخت در مقاطع ارشد و دکتری و کارشناس امور مربوط به ارتباط با صنعت (درآمدزایی)

آقای مسلم باقی زاده: کارشناس امور اداری

(ساختمان ابن سینا -بلوک C - طبقه ۴ شرقی - اتاق ۴۲۱)

تلفن: ۶۰-۴۴۸۶۸۵۴۰ و ۳۵-۴۴۸۶۸۶۰۷ داخلی ۴۰۰۹۵

 

دانشجویی و فرهنگی - اتاق ۴۲۹

سرکار خانم اسماعیل زاده: رئیس اداره دانشجویی و فرهنگی

سرکار خانم بهناز تاجیک: کارشناس امور دانشجویی و فرهنگی

(ساختمان ابن سینا -بلوک C - طبقه ۴ شرقی - اتاق ۴۲۹)

تلفن: ۶۰-۴۴۸۶۸۵۴۰ و ۳۵-۴۴۸۶۸۶۰۷ داخلی ۴۰۲۰۳

 

پژوهش- اتاق ۴۲۴

سرکار خانم پورصادق: مسئول امور پایان نامه‌ها (کارشناس تمامی گرایش‌های رشته های هنر، شهرسازی و معماری)

تلفن: ۶۰-۴۴۸۶۸۵۴۰ و ۳۵-۴۴۸۶۸۶۰۷ داخلی ۴۰۲۰۶

سرکار خانم ملکی: کارشناس پژوهش (کارشناس تمامی گرایش‌های رشته عمران)

تلفن: ۶۰-۴۴۸۶۸۵۴۰ و ۳۵-۴۴۸۶۸۶۰۷ داخلی ۴۰۲۱۴

(ساختمان ابن سینا -بلوک C - طبقه ۴ شرقی - اتاق ۴۲۴)

 

دبیرخانه- اتاق ۴۲۵

آ قای دکتر میر حمید حسینی: معاون رییس دانشکده

آقای حسنعلی پورزند: مسئول امور دفتری ریاست - دبیرخانه

آقای علی اوسط ترکمندی: رییس امور عمومی دانشکده

تلفن: ۶۰-۴۴۸۶۸۵۴۰ و ۳۵-۴۴۸۶۸۶۰۷ داخلی ۴۰۲۰۲

 

بایگانی - اتاق ۴۱۷

خانم یوسفلی: بایگان

 

دفتر مجله هویت شهر و مجله بین المللی IJAUD

به ساختمان کتابخانه مرکزی منتقل شده است.