طرح درس

آقای دکتر حمید ماجدی

* مطالعات تطبیقی در معماری

* نظریه ها و تحولات برنامه ریزی مسکن

* ویژه ۱و۲

* چالش های شهرسازی در ایران

* شهرسازی تطبیقی ایران و جهان

آقای دکتر ایرج اعتصام

* شیوه ها و مکات ب آموزش معماری

* معماری معاصر

خانم دکتر زهرا سادات زر آبادی

* روش های برنامه ریزی منطقه ای

* ویژه ۳

* روش های برنامه ریزی شهری

* روش های کمی و کیفی پیشرفته در شهرسازی

* روش و فنون طراحی شهری یک و ۲

آقای دکتر حسین ذبیحی

* حقوق شهری

* حقوق معماری

* روش تحقیق، مقاله و رساله نویسی

* روش های پژوهش در مباحث میان رشته ای

* کارگاه طراحی شهری یک

* کارگاه طراحی شهری ۲

* مباحثی در حقوق و معماری

* مدیریت محیط زیست شهری و منطقه ای

* نظریه و تحولات مدیریت شهری

* جنبه های حقوقی قانونی و عرفی شهرسازی

آقای دکتر علیرضا عندلیب

* اندشه های شهرسازی با تاکید بر رویکرد ایران

* بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری

* توانمندسازی بافت های شهری

* روش تحقیق علمی پیشرفته (تدوین پایان نامه)

آقای دکتر مرتضی طلاچیان

* مبانی برنامه ریزی شهری برای طراحان

* برنامه ریزی ملی و منطقه ای در ایران

* اقتصاد منطقه ای

* برنامه ریزی حمل و نقل منطقه ای

* تاریخ شهرنشینی ایران و جهان

* مبانی اقتصادی و معیشت شهری و منطقه ای

* نظریه های برنامه ریزی منطقه ای با تاکید بر رویکرد اسلامی

* نظریه و تحولات برنامه ریزی ملی و منطقه ای

خانم دکتر آزاده شاهچراغی

* روش تحقیق پیشرفته و رساله نویسی

* مباحث منتخب در روان شناسی محیطی

* روان شناسی محیطی

* طرح یک معماری

* مباحث منتخب در معماری

خانم دکتر وحدانه فولادی

* تنظیم شرایط زمین

* ENG

خانم دکتر کبودر آهنگی

* برنامه ریزی کالبدی معماری

* پروژه گروهی

* شرح درس به انگلیسی

* فرم ارز یابی هم گروهی

خانم دکتر رویا اطمینانی

* پیشرفته GIS

* سه بعدی GIS

* سازماندهی فضاهای منطقه ای

* کارگاه مقدماتی شهرسازی

خانم دکتر مه تیام شهبازی

* سازه های نو

خانم دکتر کبودرآهنگی

* طرح ۲

* طرح ۲ لاتین

* زبان تخصصی پیشرفته

دکتر سید کمال الدین شهریاری

* کارگاه طراحی شهری ۱

* برنامه ریزی مسکن

* کارگاه طراحی شهری ۲