فرم های پژوهشی

* بخشنامه در خصوص حفظ جایگاه رفیع علم و شأن دانشگاه در زمان برگزاری جلسات دفاع از رساله و پایان نامه

* آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه های ارشد و رساله های دکتری

* چارت روند برگزاری جلسه دفاع و انجام تسویه حساب دانشجویان ارشد و دکتری

* چارت تصویب پروپوزال دانشجویان ارشد و دکتری

* فرم گزارش ارائه سمینار رساله دکتری در دانشکده (توضیحات فرم)

* فرم ارزشیابی دفاع رساله دکتری (ضمیمه صورتجلسه می شود)

* فرم معافیت شهریه جهت تمدید رساله دکتری برای پذیرش مقاله دفاع از رساله

....... فرمهایی که با این رنگ مشخص شده اند مختص دفاع دانشجویان دکتری می باشد.

* فرم تاریخ دفاع برای دانشجویان دکتری

* فرم ابلاغیه داوران و فرم تایید داوران برای دانشجویان دکتری (فرم تایید داوران جهت گرفتن تایید رساله توسط داوران برای انجام کار دفاع- از فرم ابلاغ داور داخلی یک نسخه و از فرم ابلاغ داور خارجی ۲ نسخه و از فرم اعلام نظر داوران ۳ نسخه پرینت شود)

* فرم اعلام پاسخ ناظر برای دانشجویان دکتری (یک نسخه برای اعلام نظر ناظر پرینت شود)

* چک لیست مربوط به تایید مقالات به منظور اخذ مجوز دفاع دانشجویان دکتری (برای دفاع پرینت شود)

* فرم تاییدیه مقاله برای صدور مجوز دفاع و تسویه حساب دانشجویان دکتری (برای دفاع پرینت شود)

* فرم در خواست وضعیت تحصیلی آموزشی (یک ماه قبل دفاع فرم را تکمیل بعد از امضای دکتر نقی زاده به آموزش تحویل نمایید)

* فرم پیش دفاع دکتری (مربوط به دانشجویان دکتری که پس از امتحان جامع باید ۵ ترم ثبت نام شده باشند (بدون مرخصی)

* فرم اطلاعیه دفاع دانشجویان دکتری

......... فرم هایی که با این رنگ مشخص شده اند مختص دفاع دانشجویان ارشد است.

* فرم تاریخ دفاع برای دانشجویان کارشناسی ارشد (پروپوزال های سیستمی - پس از آپلود پایان نامه توسط دانشجو و استاد راهنما و مدیرگروه این فرم به همراه فرم جواب داور جهت انجام کارهای دفاع به پژوهش ارائه می گردد)

* فرم در خواست وضعیت تحصیلی آموزشی (یک ماه قبل دفاع فرم را تکمیل بعد از امضای دکتر نقی زاده به آموزش تحویل نمایید)

* فرم جواب داور داخلی و خارجی (درصورتی که دانشجو دارای مشاور است یک نسخه و در صورتی که مشاور ندارد ۲ نسخه پرینت کند)

* فرم اطلاعیه دفاع دانشجویان ارشد

* فرم تعهدنامه دانش آموختگان دکتری

* فرم تاریخ دفاع جهت دانشجویان دکتری (پس از تایید رساله توسط داوران و گرفتن وضعیت تحصیلی از آموزش دانشکده این فرم تکمیل و به پژوهش تحویل داده شود جهت انجام کارهای بعدی.)

* فرم در خواست معرفی نامه (بعد از اینکه پروپوزال در شورای پژوهشی واحد تصویب نهایی شد می توانید درخواست خود را به پژوهش دانشکده تحویل نمایید)

* فرم ارائه گزارش پیشرفت پایان نامه کارشناسی ارشد (جهت انجام کارهای مربوط به دفاع ارائه سه برگ تایید شده سمینار را ارائه نمایند.

* فرم درخواست تمدید سنوات - دکتری و ارشد

* فرم شرط واریز ۵۰ درصد حق الزحمه

* نحوه آدرس دهی مقالات

* درخصوص تخصیص نمره به مقالات یا کنفرانس های ارائه شده که آدرس دهی مسئول مکاتبات دانشجو یا استاد مشاور باشد.(در خصوص دانشجویان کارشناسی ارشد)

* فرم درخواست هزینه رفت و آمد اساتید مدعو برای دفاعیات

* قابل توجه دانشجویان دکتری جهت صحافی رساله

* فرم درخواست مهلت ارائه مقاله برای دانشجویان دکتری

* فرم تعهد عدم بورسیه (دانشجویان دکتری)

* فرم درخواست ایمیل دانشجویان (بعد از تکمیل مشخصات فردی و تایید فرم توسط آموزش دانشکده به طبقه دوم کتابخانه مرکزی قسمت فناوری اطلاعات مراجعه نمایید)

* مدارک مورد نیاز جهت تسویه حساب دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

* فرم تخصیص نمره مقاله به دانشجویان ارشد و دکتری (بعد از تکمیل فرم به همراه مقاله، صفحه اول آن توسط استاد راهنما و مدیر گروه تایید و جهت ثبت نمره به پژوهش ارائه نمایید)

* فرم تسویه حساب پژوهشی

* فرم ساختار بانک اطلاعات و فرم ارائه چکیده پایان نامه یا رساله word

* فرم ارائه چکیده پایان نامه یا رساله

* تکثیر پایان نامه و رساله مطابق آئین نامه (دانشجویان می توانند جهت صرفه جویی در کاغذ و کاهش هزینه پایان نامه و رساله خود را در زمان تسویه حساب دو رو چاپ کنند)

* فرم انصراف از مقاله ۱ (دانشجویان علاوه بر این فرم، فرم شماره ۲ یا ۳ انصراف از مقاله را هم باید پرینت کنند)

* فرم انصراف از مقاله ۲ (مخصوص استاد راهنما) مقطع کارشناسی ارشد

* فرم انصراف از مقاله ۲ (مخصوص استاد راهنما) مقطع دکتری

* فرم چکیده پروپوزال جهت تایید عنوان رساله نظری و پروژه نهایی (دانشجویان گروه هنر مقطع کارشناسی ارشد)

* فرم پیش پروپوزال دانشجویان گروه پژوهش هنر

* فرم های و آئین نامه های تکمیلی