فرم ها و آیین نامه های پژوهشی

* بخشنامه در خصوص حفظ جایگاه رفیع علم و شأن دانشگاه در زمان برگزاری جلسات دفاع از رساله و پایان نامه

تاریخ برگزاری جلسات شورای پژوهشی دانشکده جهت تصویب پروپوزالها در سال ۹۷

* نمونه تکمیل شده پروپوزال کارشناسی ارشد (اطلاعاتی که توسط دانشجو باید در پروپوزال درج شود مشخص شده است تکمیل کلیه صفحات و اطلاعات خواسته شده الزامیست)

* نمونه تکمیل شده پروپوزال دکتری (اطلاعاتی که توسط دانشجو باید در پروپوزال درج شود مشخص شده است تکمیل کلیه صفحات و اطلاعات خواسته شده الزامیست)

* آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه های ارشد و رساله های دکتری

* چارت روند برگزاری جلسه دفاع و انجام تسویه حساب دانشجویان ارشد و دکتری

* چارت تصویب پروپوزال دانشجویان ارشد و دکتری

*مدارک لازم جهت اسایتد مدعو برای راهنمایی و مشاوره دانشجویان ارشد و دکتری در سیستم ثبت پروپوزال

* فرم گزارش ارائه سمینار رساله دکتری در دانشکده (توضیحات فرم)

* فرم معافی تخفیف شهریه جهت تمدید رساله دکتری برای پذیرش مقاله دفاع از رساله

فرمهایی که با این رنگ مشخص شده اند مختص دفاع دانشجویان دکتری می باشد.

* روند دفاع از رساله دکتری

* فرم دفاع دکتری پس از انجام مراحل ذکر شده از پژوهش دانشکده دریافت گردد.

* چک لیست مقالات دانشجویان دکتری که قبل از دفاع بایدبه تایید اساتید راهنما و مدیر گروه و مدیر پژوهش و ریاست دانشکده و در آخر به تایید معاونت پژوهش واحد برسد.

* فرم تاییدیه مقاله دکتری برای صدور مجوز تسویه حساب دانشجویان دکتری (برای دفاع پرینت شود)

* فرم در خواست وضعیت تحصیلی آموزشی (یک ماه قبل دفاع فرم را تکمیل بعد از امضای دکتر نقی زاده به آموزش تحویل نماییدجهت دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری)

* فرم پیش دفاع دکتری (مربوط به دانشجویان دکتری که پس از امتحان جامع باید ۵ ترم ثبت نام شده باشند (بدون مرخصی) و پس از انجام ۲ گزارش ۶ ماهه باید ارائه گردد.

فرم ۲ گزارش ۶ ماهه یا جهت دانشجویان دکتری قبل از پیش دفاع

* فرم اعلامیه دفاع دانشجویان دکتری

* آدرس دهی مقالات دکتری و شرایط تسویه حساب دانشجویان دکتری

* نامه معاونت پژوهش و فناوری در خصوص آدرس دهی مقالات

* مدارک لازم برای ارائه به حوزه معاونت پژوهش واحد جهت تسویه حساب دکتر ی ۱

* نامه معاونت پژوهش در خصوص تسویه حساب دکتری

فرمهای ذیل که با این رنگ مشخص شده اند مختص دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد می باشد.

* روند دفاع دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

* فرم دفاع ارشد به همراه فرمهای داوری (پروپوزال های سیستمی - پس از آپلود پایان نامه توسط دانشجو و استاد راهنما و مدیرگروه این فرم به همراه فرم جواب داور جهت انجام کارهای دفاع به پژوهش ارائه می گردد)

* فرم در خواست وضعیت تحصیلی آموزشی (یک ماه قبل دفاع فرم را تکمیل بعد از امضای دکتر نقی زاده به آموزش تحویل نمایید)

* ارزشیابی کیفی پایان نامه کارشناسی ارشد (ورودی ۹۵ به بعد نمره دهی ندارد)

* فرم تعهدنامه دانش آموختگان دکتری

* فرم در خواست معرفی نامه یا گواهی پایان نامه (بعد از اینکه پروپوزال در شورای پژوهشی واحد تصویب نهایی شد می توانید درخواست خود را به پژوهش دانشکده تحویل نمایید)

* فرم ارائه گزارش پیشرفت پایان نامه کارشناسی ارشد یا گزارش ۳ ماهه کارشناسی ارشد (جهت انجام کارهای مربوط به دفاع ارائه سه برگ تایید شده سمینار را ارائه نمایند.

* فرم شرکت در جلسات دفاع

* فرم درخواست تمدید سنوات - دکتری و ارشد (فرم ۳ امضاء)

* فرم شرط واریز ۵۰ درصد حق الزحمه

* نحوه آدرس دهی مقالات شرایط ارائه مقالات جهت تسویه حساب

* بخشنامه عدم ذکر افراد غیر مرتبط در مقالات مستخرج از پایان نامه یا رساله

* بخشنامه دسترسی به jcr و isc

* درخصوص تخصیص نمره به مقالات یا کنفرانس های ارائه شده که آدرس دهی مسئول مکاتبات دانشجو یا استاد مشاور باشد.(در خصوص دانشجویان کارشناسی ارشد)

* فرم درخواست هزینه رفت و آمد اساتید مدعو برای دفاعیات

* قابل توجه دانشجویان دکتری جهت صحافی رساله (آیین نامه تدوین رساله دکتری)

* فرم درخواست مهلت ارائه مقاله برای دانشجویان دکتری

* فرم تعهد عدم بورسیه (دانشجویان دکتری)

* فرم درخواست ایمیل دانشجویان (بعد از تکمیل مشخصات فردی و تایید فرم توسط آموزش دانشکده به طبقه دوم کتابخانه مرکزی قسمت فناوری اطلاعات مراجعه نمایید)

* مدارک مورد نیاز جهت تسویه حساب دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

* فرم تخصیص نمره مقاله به دانشجویان ارشد و دکتری (بعد از تکمیل فرم به همراه مقاله، صفحه اول آن توسط استاد راهنما و مدیر گروه تایید و جهت ثبت نمره به پژوهش ارائه نمایید)

* فرم تسویه حساب پژوهشی

* بخشنامه جایزه چاپ مقاله ۲۰/‏۱۲/‏ ۹۶ (فرمهای ذیل تکیمل و به تایید اساتید راهنما و مدیر گروه و مدیرپژوهش و رئس دانشکده رسیده شود و سپس به پژوهش دانشکده ارائه گردد. ‬)

بخشنامه های موجود در خصوص جایزه چاپ مقاله

فرم شماره ۱ جایزه چاپ مقاله

فرم شماره ۲ جایزه چاپ مقاله

فرم شماره ۳ جایزه چاپ مقاله (تکمیل هر ۳ فرم پس از چاپ مقاله جهت دریافت جایزه چاپ مقاله الزامیست)

* فرم ساختار بانک اطلاعات و فرم ارائه چکیده پایان نامه یا رساله word

* فرم ارائه چکیده پایان نامه یا رساله

* تکثیر پایان نامه و رساله مطابق آئین نامه (دانشجویان می توانند جهت صرفه جویی در کاغذ و کاهش هزینه پایان نامه و رساله خود را در زمان تسویه حساب دو رو چاپ کنند)

* فرم انصراف از ۲ نمره مقاله پایان نامه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

* فرم چکید ه پروپوزال جهت تایید عنوان رساله نظری و پروژه نهایی (دانشجویان گروه هنر مقطع کارشناسی ارشد)

* فرم پیش پروپوزال دانشجویان گروه پژوهش هنر

* فرم های و آئین نامه های تکمیلی

بخشنامه عدم امکان دفاع پیش از موعد

بخشنامه استفاده از تجهیزات آزمایشگاه

فرمهای تجهیزات آزمایشگاه و هزینه های مرتبط با پایان نامه (جهت استفاده از تجهیزات آزمایشگاه فقط فرم شماره ۱و فرم درخواست معرفی نامه که در همین سایت موجود می باشد و صفحه پروپوزال که درآن نوشته شده نیازمند استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی می باشید تکمیل و به پژوهش ارائه گردد)

آیین نامه سفرهای علمی

مدارک لازم جهت شرکت در کنفرانس خارج از کشور

فرم شماره ۱ شرکت در کنفرانس خارج از کشور

فرم شماره ۲ شرکت در کنفرانس خارج از کشور

فرم شماره ۳ شرکت در کنفرانس خارج از کشور

فرم شماره ۴ شرکت در کنفرانس خارج از کشور

فرم شماره ۵ شرکت در کنفرانس خارج از کشور

فرم شماره ۶ شرکت در کنفرانس خارج از کشور

بخشنامه دسترسی به jcr و isc

سایت tomson reuters جهت مقالات isi

سایت معاونت پژوهش و فناوری واحد علوم و تحقیقات

سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

فهرست نشریات نمایه شده جهان اسلام

فهرست نشریات جعلی و نامعتبر