گروه تخصصی مرمت

مدیر گروه تخصصی مرمت: خانم دکتر آزاده طاهری

شامل رشته های مرمت و احیاء بنا و مرمت اشیاء فرهنگی در مقطع ارشد

ساختمان ابن سینا - بلوک c - طبقه ۴ شرقی