گروه تخصصی مرمت

مدیر گروه تخصصی مرمت: خانم دکتر آزاده طاهری

شامل رشته های مرمت و احیاء بنا و مرمت اشیاء فرهنگی در مقطع ارشد