آیین نامه ها

* بخشنامه مربوط به درس وصایا

* آیین نامه های آموزشی

* قابل توجه دانشجویان دکتری ورودی 98 و بعد از آن(آزمون تعیین سطح)98/8/4

* درخصوص برگزاری آزمون تعیین سطح در شهر های دیگر

* شیوه نامه تحصیل همزمان در دو رشته غیر پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی - 98/10/1

* ارایه درس جبرانی زبان تخصصی - 98/10/1

* بخشنامه ارائه دروس جبرانی زبان تخصصی و روش تحقیق برای دانشجویان ارشد رشته های گروه علوم انسانی و هنر

* بخشنامه زبان (یکسان سازی مقررات به منظور جلوگیری از تفسیر های متعدد در خصوص حداقل نمره قبولی و مشروطآزمون های زبان مورد تایید)

* فایل Word توصیه نامه لاتین جهت ارائه به دانشگاه های خارج از کشور(1-تکمیل فرم 2- امضاء استاد مربوطه  3- امضاء معاون آموزشی واحد خانم دکتر سلیمانی  4- دبیرخانه مرکزی واحد جهت ثبت نامه و مهر واحد  5- مراجعه به امور بین الملل سازمان مرکزی دانشگاه واقع در بلوک 2  طبقه دوم آقای صالح فکر جهت مهر لاتین دانشگاه آزاد اسلامی)

* دستورالعمل تکمیلی دروس جبرانی - مخصوص دانشجویان دوره های دکتری تخصصی - 98/10/4