گروه تخصصی مدیریت ساخت و آب

گروه تخصصی مدیریت ساخت و آب

سرپرست گروه: دکتر سید عباس حسینی

گروه تخصصی رشته های مهندسی عمران - آب، مهندسی آب، مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی، مهندسی محیط زیست، مهندسی و مدیریت ساخت در مقاطع ارشد و دکتری

 

اعضای گروه تخصصی:

مدیریت ساخت: دکتر مهدی روانشادنیا - دکتر رضا دهقان، دکتر مجید صافحیان، دکتر عمادالدین محمدی، دکتر افشین فیروزی

منابع آبی: دکتر بهرام ثقفیان، میثم فاضلی، دکتر فرهاد هوشیاری پور، دکتر احمد شرافتی، دکتر سید عباس حسینی، سید محسن مهاجری