طرح درس اساتید گروه معماری

* آقای دکتر ایرج اعتصام (* شیوه‌ها و مکا تب آموزش معماری * معماری معاصر)

* خانم دکتر آزاده شاهچراغی (* روش تحقیق پیشرفته و رساله نویسی * مباحث منتخب در روان شناسی محیطی * روان شناسی محیطی * طرح یک معماری * مباحث منتخب در معماری)

* دکتر سید مجید مفیدی شمیرانی (اقلیم و معماری * انرژی‌های نو و معماری * معماری همساز با اقلیم)

* دکتر مینا کبودر آهنگی (* برنامه ریزی کالبدی معماری * پروژه گروهی * شرح درس به انگلیسی * فرم ارز یابی هم گروهی * طرح ۲ * طرح ۲ لاتین * زبان تخصصی پیشرفته * روش های پیشرفته ساخت)

* دکتر وحدانه فولادی (* تنظیم شرایط زمین * روش تحقیق در معماری * سازه‌های نو * طراحی معماری ۲ * زمینه‌های تحقیقاتی * طراحی میان افزا * طرح ۲ مرمت * طرح ۳ مرمت)

* دکتر مه تیام شهبازی (* سازه‌های نو -* طرح معماری ۲ -* نظریه و روش‌های طراحی)

* دکتر راضیه طبیب زاده (* برنامه ریزی کالبدی معماری - * طراحی معماری ۲ -* حقوق معماری - * حکمت هنر اسلامی)

* دکتر احمدرضا کشت کار قلاتی (* برنامه ریزی کالبدی -* تنظیم شرایط زمین -* سیراندیشه های معماری -* طرح معماری یک)

* دکتر آزاده طاهری کریمی (علم مواد * اصول و روش‌های آسیب شناسی و فن شناسی آثار * روش تحقیق * آزمایشگاه مواد * آسیب شناسی بافت‌های تاریخی * روش‌های نوین حفاظت و مرمت)

* دکتر فرح حبیب (معماری و طبیعت)

*دکتر خسرو دانشجو (روش های پیشرفته ساخت * روش تحقیق

* دکتر حمید یزدانی (* زمینه‌های تحقیقاتی -* روش‌های پیشرفته ساخت -* طرح یک)

* دکتر عسل زند داودی (* نظریه و روش‌های طراحی)

* دکتر هاییده خمسه - مدعو (تحقیق در فن شناسی آثار)