طرح درس اساتید گروه هنر

* دکتر نیر طهوری (آشنایی با فرهنگ و ادبیات ایران * زبان و بیان در هنر سنتی * زمینه‌های مطالعات ی و تحقیقاتی * سنت و مدرنیسم در معماری)

* دکتر سید مصطفی مختاباد امرئی

* دکتر محمد معین الدینی (تاریخ تحلیلی هنر معاصر ایران و جهان * تئوری‌های انتقادی میان رشته‌ای * صورت و معنا در هنر * نظریه‌های نقد هنر از ۱۹۰۰-۱۹۸۰ * نقاشی تجربی)

* دکتر طاهر رضازاده (* تاریخ هنر اسلامی -* روش تحقیق -* زیبایی شناسی هنر اسلامی -* نقد و بررسی نقاشی ایرانی)

* دکتر ایل ناز رهبر (* روش تحقیق -* فرهنگ و هنر ایران باستان -* مطالعات تطبیقی هنر یک -* نقد و تطبیق مبانی نظری هنر شرق و غرب -* هنر و اسطوره)

* دکتر الهام اعتمادی (تجزیه و تحلیل آثار هنر * جامعه شناسی هنر * روش تحقیق * فن بیان و نگارش)

* دکتر لیلا منتظری (آرای متفکران در باب هنر ۲ * روش تحقیق * فرهنگ و ادبیات ایران)

* دکتر روح الله جعفری

* سمانه رستم بیگی (تاریخ هنر جهان * تجزیه تحلیل هنرهای تجسمی * زبان تخصصی * مطالعات تطبیقی هنر ۲ * نقد هنری)

* دکتر مریم حامد اسماعیلی (نقاشی کودکان * نقد و بررسی نقاشی ایرانی * طراحی تخصصی * رسانه معاصر * نظریه و نقد هنرهای تجسمی)

* دکتر پرستو محبی

* دکتر مینا هدایت (در نیمسال دوم ۹۶-۹۷ تدریس ندارند)