ساعات حضور مدیران گروه ها و اساتید

* دکتر علی نادران - رئیس دانشکده

* دکتر میر حمید حسینی - معاون دانشکده

*دکتر فرح حبیب - مدیر پژوهش دانشکده

* دکتر احمد شرافتی - مدیر گروه تخصصی مدیریت ساخت و آب

* دکتر آزاده شاه چراغی - مدیر گروه تخصصی معماری

* دکتر نیر طهوره - مدیر گروه تخصصی هنر

* دکتر آرمین عظیمی نژاد - مدیر گروه تخصصی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

* دکتر حسین ذبیحی - مدیر گروه تخصصی شهرسازی

* دکتر سید عباس حسینی - مدیر گروه تخصصی حمل و نقل و راه و ترابری

-------------اساتید-------------

* دکتر باقر احدزاده (یکشنبه تا چهارشنبه ساعت ۳۰/‏۹‬ الی ۱۸ - در ساعات غیر کلاس در اتاق ۴۰۵ یا آزمایشگاه خاک هستند)

* دکتر پاشا جوادی (یکشنبه: ۱۳-۹ جلسه با دانشجویان * ۱۸-۱۳ کلاس * ۱۹-۱۸ فعالیت پژوهشی)

(دوشنبه: ۱۵-۹ جلسه با دانشجویان * ۱۷-۱۵ جلسه گروه * ۱۹-۱۷ فعالیت پژوهشی)

(سه شنبه: ۱۳-۹ جلسه با دانشجویان * ۱۸-۱۳ کلاس * ۱۹-۱۸ فعالیت پژوهشی) (چهارشنبه: ۱۷-۱۳ فعالیت پژوهشی)

* دکتر الهام اعتمادی (شنبه - یکشنبه - دوشنبه ساعت ۱۹-۹)

* دکتر مسعود نکویی (شنبه: ۱۶-۱۱ * یکشنبه: ۱۸-۱۱ * دوشنبه: ۱۹-۹)

* دکتر زهراسادات سعید زرآبادی (شنبه: ۱۶-۸ کلاس * دوشنبه ۱۸:۳۰- ۷:۳۰ کلاس و حضور در اتاق * چهارشنبه ۱۲-۸ در ساختمان علوم انسانی)

* دکتر سید عباس حسینی (یکشنبه: ۱۹:۳۰ - ۹:۳۰ * دوشنبه ۱۸-۱۳ * چهارشنبه ۱۹:۳۰ - ۹:۳۰ * پنجشنبه ۱۵-۷:۳۰)

* دکتر پنام زرفام (یکشنبه: ۲۰-۸:۳۰ * دوشنبه ۲۰-۹:۳۰ * سه شنبه ۱۹-۹)

* دکتر فرشته امامی (شنبه: ۱۶-۸ * یکشنبه: ۱۲-۸ * دوشنبه: ۱۸-۸ * سه شنبه ۱۶-۸)

* دکتر مهدی درخشندی (یکشنبه ۱۷-۸ * دوشنبه ۲۰-۸ * سه شنبه ۱۷-۸)

* دکتر مهدی روانشادنیا (دوشنبه ۲۰-۱۲ * سه شنبه ۲۰-۸ * چهارشنبه ۲۰:۲۰-۸ ملاقات و مشاوره دانشجویان)