ساعات حضور مدیران گروه ها و اساتید

* دکتر فرح حبیب - رئیس دانشکده

*دکتر زهرا سادات سعیده زرآبادی - مدیر پژوهش دانشکده

* دکتر آزاده شاه چراغی - مدیر گروه تخصصی معماری

* دکتر پرستو محبی - مدیر گروه تخصصی هنر

* دکتر حسین ذبیحی - مدیر گروه تخصصی شهرسازی

-------------اساتید-------------