سرفصل رشته

1- گروه هنر

رشته ادبیات نمایشی مقطع کارشناسی ارشد

رشته نقاشی مقطع کارشناسی ارشد

رشته طراحی صنعتی مقطع کارشناسی ارشد

رشته پژوهش هنر مقطع کارشناسی ارشد

رشته تصویر سازی مقطع کارشناسی ارشد

رشته پژوهش هنر مقطع دکتری

رشته ارتباط تصویری مقطع کارشناسی ارشد  (ورودی های 95 به بعد)

2- گروه معماری

رشته معماری مقطع کارشناسی ارشد

رشته معماری مقطع دکتری

رشته مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی

رشته مرمت و احیاء ابنیه و بافت های تاریخی مقطع کارشناسی ارشد با دو گرایش :

                                             حفاظت و مرمت میراث شهری و میراث معماری

 

3- گروه شهرسازی

رشته طراحی شهری مقطع کارشناسی ارشد

رشته برنامه ریزی منطقه ای مقطع کاشناسی ارشد

رشته برنامه ریزی شهری مقطع کارشناسی ارشد

رشته مدیریت شهری مقطع کارشناسی ارشد

رشته شهرسازی مقطع دکتری

 

4- گروه سازه و زلزله و ژئوتکنیک

رشته عمران مقطع کارشناسی

رشته ژئوتکنیک مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

رشته زلزله مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

رشته سازه مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

 

5- گروه مدیریت ساخت و آب

رشته مهندسی و مدیریت ساخت مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

رشته مهندسی و مدیریت منابع آب مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

رشته مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

رشته مهندسی محیط زیست مقطع کارشناسی ارشد

 

6- گروه حمل و نقل و راه و ترابری

رشته حمل و نقل مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

رشته راه و ترابری مقطع کارشناسی ارشد و دکتری