گروه تخصصی شهرسازی

مدیر گروه تخصصی شهرسازی: آقای دکتر حسین ذبیحی

ایمیل مدیر گروه : h.zabihi@ srbiau.ac.ir

مدیر گروه تخصصی رشته شهرسازی در مقاطع دکتری

رشته های طراحی شهری،  مدیریت شهری ، برنامه ریزی شهری و برنامه ریزی منطقه ای در مقطع کارشناسی ارشد

و رشته شهرسازی در مقطع کارشناسی

اعضای گروه تخصصی:

دکتر حمید ماجدی -دکتر محمد نقی زاده  - دکتر علیرضا عندلیب - دکتر سید کمال الدین شهریاری (مدعو) - دکتر فرح حبیب - دکتر زهرا سادات سعیده زرآبادی - دکتر عباس شیعه- دکتر سعید کاردار - دکتر مرتضی طلاچیان

فایل زمان حضور مدیر گروه و تاریخ تشکیل جلسات گروه تخصصی

ساختمان ابن سینا - بلوک c - طبقه ۴ شرقی- اتاق ۴۲۰

تلفن: 44868607-35 داخلی ۴۰۰۸۸