هیات علمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

گروه تخصصی

آدرس ایمیل فعال

گرایش

تصویر اساتید

1

آزاده شاهچراغی

دانشیار

معماری

Arch.srbiau@yahoo.com

تلگرام @srbiau2

وب سایت

معماری

2

خسرو دانشجو

 نیمه وقت

استادیار

معماری

Khdaneshjoo@modares.ac.ir

معماری

3

وحدانه فولادی

استادیار

معماری

v.fooladi@ymail.com

وب سایت

معماری

4

مه تیام شهبازی

استادیار

معماری

M-shahbazi@srbiau.ac.ir

وب سایت

معماری

5

راضیه لبیب زاده

مدیر گروه

استادیار

معماری

r.labibzadeh@gmail.com

وب سایت

معماری

6

رضا فرمهینی

استادیار

معماری

معماری

7

حمید ماجدی

استاد

شهرسازی

Majedi_h@yahoo.com

وب سایت

شهرسازی

8

فرح حبیب

رییس دانشکده

استاد

شهرسازی

Frh_habib@yahoo.com

وب سایت

شهرسازی

9

زهرا سادات زرآبادی

مدیر پژوهش

شهرسازی

z.zarabadi@ srbiau.ac.ir

وب سایت

شهرسازی

10

محمد نقی زاده

شهرسازی

dr_mnaghizadeh@yahoo.com

طراحی شهری

11

مرتضی طلاچیان

استادیار

شهرسازی

Talatchian@yahoo.fr

وب سایت

شهرسازی

12

سعید کاردار

استادیار

شهرسازی

Kardar1976@yahoo.com

وب سایت

مهندسی محیط زیست

13

حسین ذبیحی

مدیر گروه

دانشیار

شهرسازی

hosseinzabihi@hotmail.com

h.zabihi@srbiau.ac.ir

وب سایت

شهرسازی

14

علیرضا عندلیب

دانشیار

شهرسازی

a.andalib@ srbiau.ac.ir

وب سایت

شهرسازی

15

عباس شیعه

استادیار

شهرسازی

a-shieh@srbiau.ac.ir

shieh.abbas@gmail.com

وب سایت

 

شهرسازی

16

نیر طهوری

استادیار

هنر

artd1398@yahoo.com

وب سایت

پژوهش هنر

17

ایل ناز رهبر

استادیار

هنر

ilnazrahbar@gmail.com

وب سایت

پژوهش هنر

18

لیلا منتظری

استادیار

هنر

Leila.mont@gmail.com

وب سایت

هنرهای تجسمی - نقاشی

20

پرستو محبی

مدیر گروه

استادیار

هنر

      pr_mohebi@yahoo.com

وب سایت

تئاتر-ادبیات نمایشی

21

طاهر رضازاده

استادیار

هنر

tahirrizazadeh@gmail.com

وب سایت

پژوهش هنر

             

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

آدرس ایمیل فعال

گرایش

تصویر

1

آرمین عظیمی نژاد

مدیرگروه سازه و زلزله و ژئوتکنیک و مقطع کارشناسی

استادیار

Armin.aziminejad@gmail.com

وب سایت

مهندسی عمران - زلزله

2

مسعود نکوئی

استادیار

msnekooei@gmail.com

وب سایت

مهندسی عمران - زلزله

3

میرحمید حسینی

استادیار

Mirhamid.hosseini@srbiau.ac.ir

وب سایت

مهندسی عمران - زلزله

4

پنام زرفام

استادیار

pzarfam@gmail.com

وب سایت

مهندسی عمران - زلزله

5

محمدرضا منصوری

استادیار

M.mansoori@srbiau.ac.ir

وب سایت

مهندسی عمران - زلزله

6

پاشا جوادی

معاون دانشکده

استادیار

Javadi@srbiau.ac.ir

وب سایت

مهندسی عمران – مهندسی سازه

7

میثم فدائی

استادیار

Fadaee@srbiau.ac.ir

وب سایت

 

مهندسی عمران – مهندسی زلزله

8

نوید گنجیان

استادیار

navidganjian@yahoo.com

وب سایت

مهندسی عمران مکانیک خاک و پی

9

فرشته امامی

استادیار

Sf_emami@yahoo.com

وب سایت

مهندسی عمران - زلزله

10

احد باقرزاده خلخالی

استادیار

Abagherzadehkh@gmail.com

وب سایت

مهندسی اجرایی عمران

11

امین بهمن پور

استادیار

aminbahmanpour@gmail.com

وب سایت

مهندسی عمران مکانیک خاک و پی

12

حسین جواهری

استادیار

hosein_javaheri@Yahoo.com

وب سایت

مهندسی عمران – ژئوتکنیک

13

مهدی درخشندی

استادیار

m.derakhshandi@gmail.com

وب سایت

مهندسی عمران – ژئوتکنیک

14

محمدرضا اسلامی

استادیار

eslami@berkeley.edu

وب سایت

مهندسی عمران - زلزله

15

علی نادران

مدیر گروه راه و ترابری و حمل و نقل

استادیار

alinaderan@gmail.com

وب سایت

مهندسی عمران مهندسی راه و ترابری

16

پرهام حیاتی

استادیار

hayati@ srbiau.ac.ir

وب سایت

مهندسی عمران مهندسی راه و ترابری

17

علیرضا سرکار

 

استادیار

alirezasarkar@gmail.com

وب سایت

مهندسی عمران مهندسی راه و ترابری

18

سید ابراهیم عبدالمنافی

استادیار

abdolmanafi@email.iust.ac.ir
ebrahimabdolmanafi@gmail.com

 

مهندسی عمران مهندسی راه و ترابری

19

احمد شرافتی

مدیر گروه مدیریت ساخت و آب

استادیار

asharafati@gmail.com

وب سایت

مهندسی عمران مهندسی آب

20

سید عباس حسینی

رییس دانشکده

استادیار

Abbas-hoseyni@yahoo.com

وب سایت

مهندسی عمران مهندسی آب

21

مهدی روانشادنیا

دانشیار

Ravanshadnia@gmail.com

وب سایت

مهندسی عمران مدیریت ساخت

22

میثم فاضلی

استادیار

M.fazeli@srbiau.ac.ir

وب سایت

مهندسی عمران مهندسی آب

24

بهرام ثقفیان

استاد

B.saghafian@gmail.com

وب سایت

مهندسی عمران مهندسی آب

25

مجید صافحیان

استادیار

safehian@yahoo.com

وب سایت

مهندسی عمران مدیریت ساخت

27

فرهاد هوشیاری پور

استادیار

وب سایت

مهندسی عمران مهندسی آب