کارمندان

نحوه دسترسی به کارمندان دانشکده عمران، هنر و معماری فایل pdf

ساختمان ابن سینا بلوک c  - طبقه چهارم شرقی

آموزش- اتاق 427

خانم معصومه کرمی: رئیس اداره آموزش و امور دانش آموختگان  داخلی 41558

آقای علیرضا علیزاده: کارشناس امور آموزشی مقطع کارشناسی شهرسازی و معماری و مقطع کارشناسی ارشد  مدیریت شهری

آموزش- اتاق 419

آقای جواد حبیبی: کارشناس امور آموزشی رشته های مهندسی عمران گرایش های مقاطع ارشد و دکتری (سازه - زلزله - ژئوتکنیک) و کارشناسی مهندسی عمران

 داخلی 40095

آقای محمود کولیوند: کارشناس امور آموزشی رشته های مهندسی عمران گرایش های مقاطع ارشد (حمل و نقل-مهندسی آب-آب و سازه های هیدرولیکی-راه و ترابری)و دکتری (منابع آب-حمل و نقل-خاک-آب و سازه های هیدرولیکی- راه و ترابری-محیط زیست) داخلی 40095

آقای یاسر نیک سیما: کارشناس امور آموزشی مقطع کارشناسی ارشد رشته های معماری - مرمت - ارتباط تصویری - پژوهش هنر - تصویرسازی و طراحی صنعتی و مقطع دکتری معماری و پژوهش هنر و شهرسازی. داخلی 40095

 

آموزش- اتاق 428

سرکار خانم نراقی: مسئول امور دانش آموختگان  L.Naraaghi@gmail.com

داخلی 40204

سرکار خانم قانع پسند: اداره برنامه ریزی و ثبت دروس اساتید و نمرات دروس- داخلی 40170

آقای بهزاد ولی زاده: کارشناس امور آموزشی مقطع کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی - کارگردانی نمایش - نقاشی ایرانی - برنامه ریزی شهری - برنامه ریزی منطقه ای - نقاشی - طراحی شهری - مدیریت ساخت  و دکتری مدیریت ساخت  داخلی 41553

 

دانشجویی و فرهنگی - اتاق 429

سرکار خانم علوی: رئیس اداره دانشجویی و فرهنگی داخلی 40203

آقای علوی : کارشناس دانشجویی و فرهنگی

 

پژوهش- اتاق 424

سرکار خانم ملکی: کارشناس پژوهش (کارشناس تمامی گرایش‌های رشته عمران) داخلی 40214

سرکار خانم پورصادق: مسئول امور پایان نامه‌ها (کارشناس تمامی گرایش‌های رشته های هنر، شهرسازی و معماری) داخلی 40206

 

دبیرخانه- اتاق 426

آقای حسنعلی پورزند: مسئول امور دفتری ریاست - دبیرخانه - داخلی 40202

آقای مسلم باقی زاده: کارشناس امور اداری - داخلی 40199

خانم عبدالوهابی: خدمات ماشینی

 

بایگانی -ساختمان ابن سینا- اتاق ۴۱۷

 

دفتر مجله هویت شهر و مجله بین المللی IJAUDبه ساختمان کتابخانه مرکزی منتقل شده است.

شماره های تلفنخانه ساختمان ابن سینا: 44868544-44868546-44868540-44868558-44868559-44868559 - 44868557 - 44868553 - 44868552- 44868549