طرح درس اساتید گروه شهرسازی

* دکتر حمید ماجدی (* مطالعات تطبیقی در معماری * نظریه‌ها و تحولات برنامه ریزی مسکن * ویژه ۱و۲ * چالش‌های شهرسازی در ایران * شهرسازی تطبیقی ایران و جهان)

* دکتر حسین ذبیحی (* حقوق شهری -* حقوق معماری -* روش تحقیق، مقاله و رساله نویسی -* روش‌های پژوهشی در مباحث میان رشته‌ای -* کارگاه طراحی شهری یک -* کارگاه طراحی شهری ۲ -* مباحثی در حقوق و معماری -* مدیریت محیط زیستی شهری و منطقه‌ای -* نظریه‌ها و تحولات مدیریت شهری -* جنبه‌های حقوقی قانونی و عرفی)

* دکتر فرح حبیب (* سمینارتحلیل مسائل شهری ایران * مطالعات تطبیقی نظریه‌های جدید شهرسازی)

* دکتر زهرا سادات سعیده زرآبادی (* روش‌های برنامه ریزی منطقه‌ای * ویژه ۳ * روش‌های برنامه ریزی شهری * روش‌های کمی و کیفی پیشرفته در شهرسازی * روش و فنون طراحی شهری یک و ۲)

* دکتر سید کمال الدین شهریاری (* کارگاه طراحی شهری ۱ * برنامه ریزی مسکن * کارگاه طراحی شهری ۲)

* دکتر محمد نقی زاده (* اندیشه ها و نظریات طراحی شهری با رویکرد اسلامی * حکمت اسلامی ایرانی شهرسازی * زیبایی شناسی شهری * طبیعت و شهر * مبانی نظری طراحی شهری

* دکتر مرتضی طلاچیان (* مبانی برنامه ریزی شهری برای طراحان * برنامه ریزی ملی و منطقه‌ای در ایران * اقتصاد منطقه‌ای * برنامه ریزی حمل و نقل منطقه‌ای * تاریخ شهرنشینی ایران و جهان * مبانی اقتصادی و معیشت شهری و منطقه‌ای * نظریه‌های برنامه ریزی منطقه‌ای با تاکید بر رویکرد اسلامی * نظریه و تحولات برنامه ریزی ملی و منطقه‌ای * کاربردی زمین * برنامه ریزی حمل و نقل درون شهری)

* دکتر علیرضا عندلیب (* اندشه های شهرسازی با تاکید بر رویکرد ایران، اسلامی * بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری * توانمندسازی بافت‌های شهری * روش تحقیق علمی پیشرفته (تدوین پایان نامه))

* دکتر سعید کاردار (سازه‌های نو)

* دکتر عباس شیعه (کارگاه برنامه ریزی شهری یک -* کارگاه برنامه ریزی شهری ۲)

* دکتر سارا نهیبی - استاد مدعو (* نظام اطلاعات جغرافیایی GIS پیشرفته * کارگاه کاربرد GIS در مدیریت شهری)بارگذاری در 98/11/30