رشته‌های کارشناسی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ورودی 1400 - مشمولین

* دانشجویان شهرسازی

       5 الگوی برای دانشجویان کارشناسی ترم اول (ورودی مهر 1400)

       5 الگوی برای دانشجویان کارشناسی ترم سوم (ورودی مهر 1399)

* دانشجویان معماری

     ورودی مهر 1400                                                   ورودی مهر 1399

         1 - الگوی اول                                                                        1- الگوی اول

         2- الگوی دوم                                                                        2- الگوی دوم

         3- الگوی سوم                                                                       3 - الگوی سوم

 

* دانشجویان عمران

کارشناسی - ورودی های مهر 1400

 

 

* نکات آموزشی