رشته‌های کارشناسی ارشد

- نکات آموزشی                            

                                  گروه شهرسازی

ورودی مهر 1400

ورودی مهر 1399

ورودی ماقبل99

مدیریت شهری

برنامه تلفیقی(متجانی و غیرمتجانس)

مدیریت شهری

برنامه تلفیقی(متجانی و غیرمتجانس)

مدیریت شهری

غیر متجانس= لیسانس غیر شهرسازی

برنامه ریزی منطقه ای

برنامه تلفیقی(متجانی و غیرمتجانس)

برنامه ریزی منطقه ای

برنامه تلفیقی(متجانی و غیرمتجانس)

برنامه ریزی منطقه ای

غیر متجانس= لیسانس غیر شهرسازی

برنامه ریزی شهری

برنامه تلفیقی(متجانی و غیرمتجانس)

برنامه ریزی شهری

برنامه تلفیقی(متجانی و غیرمتجانس)

برنامه ریزی شهری

غیر متجانس= لیسانس غیر شهرسازی

طراحی شهری

برنامه تلفیقی(متجانی و غیرمتجانس)

طراحی شهری

برنامه تلفیقی(متجانی و غیرمتجانس)

طراحی شهری

غیر متجانس= لیسانس غیر شهرسازی و معماری

 

 

 

      

           

             

 

 

 

 

 

 

 

                              گروه معماری                                

ورودی مهر 1399

- معماری

- مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی گرایش های:

 1- میراث شهری(ترم دوم  -   ترم سوم)        2-میراث معماری(ترم دوم   -   ترم سوم)

  3- حفاظت و مرمت میراث معماری و حفاظت و مرمت میراث شهری غیر متجانس(ترم اول و دوم)

- آثار و اشیاء تاریخی(ترم دوم)

 

ورودی مهر 1400

- معماری

- مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی گرایش های:

 1- میراث شهری  2-میراث معماری  3- حفاظت و مرمت میراث معماری و حفاظت و مرمت میراث شهری غیر متجانس

- آثار و اشیاء تاریخی

                              گروه هنر                                 

ورودی های مهر 1400

مطالعه نمایید:

توضیح اینکه کلیه دروس جبرانی اجباری (که همه دانشجویان ملزم به اخذ آنها هستند) در الگوی انتخاب واحد گروهی قرار گرفته است.
در مورد باقی دروس جبرانی، ملاک کارنامه مقاطع پیشین دانشجو است. هر درس جبرانی که دانشجو آنرا عینا در کارنامه کاردانی یا کارشناسی پاس کرده است،
نیاز به اخذ مجدد ندارد.

 

ارشد نقاشی ایرانی                                                          ارشد ادبیات نمایشی

ارشد ارتباط تصویری                                                          ارشد پژوهش هنر

ارشد کارگردانی نمایش                                                       ارشد تصویرسازی

ارشد طراحی صنعتی

                  گروه راه و ترابری و حمل و نقل                 

* دانشجویان  راه و ترابری(ورودی 1400 و 1399 و ماقبل)

* دانشجویان حمل و نقل(ورودی 1400 و 1399 و ماقبل)

 

                           گروه سازه و زلزله                          

* دانشجویان ترم اول زلزله

* دانشجویان ترم اول سازه

* دانشجویان ترم اول ژئوتکنیک

 

                    گروه مدیریت ساخت و آب                    

* دانشجویان ترم اول آب و سازه های هیدرولیکی

* دانشجویان ترم اول محیط زیست

* دانشجویان ترم اول مهندسی و مدیریت ساخت

* دانشجویان ترم اول مهندسی و مدیریت منابع آب