رشته‌های دکتری

نکات آموزشی

برنامه های نیمسال اول (مهر)1401-1400

* مهندسی مدیریت ساخت

*محیط زیست

* منابع آب

* سازه های هیدرولیکی

* شهرسازی(ترم 1) (برنامه ترمیک دکتری شهرسازی)

* معماری(ترم 1)

* پژوهش هنر(ترم 1)

* ژئوتکنیک(ترم 1)       * زلزله (ترم 1)     *سازه (ترم یک)

* راه و ترابری (ترم یک)             * حمل و نقل (ترم یک)

برنامه های نیمسال اول و دوم (مهر) 1400-1399

* معماری(ترم 3)

* شهرسازی(ترم 3 و 4)

* پژوهش هنر(ترم 2و3و4)

* راه و ترابری               * حمل و نقل

- نکات آموزشی