برنامه ترمیک

گروه معماری :

1- برنامه ترمیک   کارشناسی ارشد   معماری

2- برنامه ترمیک   کارشناسی ارشد   مرمت اشیاء

3- برنامه ترمیک   کارشناسی ارشد   مرمت گرایش شهری

4- برنامه ترمیک   کارشناسی ارشد   مرمت گرایش معماری

5- برنامه ترمیک   کارشناسی   معماری

 

گروه هنر :

1- برنامه ترمیک   کارشناسی ارشد  پژوهش هنر

2- برنامه ترمیک   کارشناسی ارشد  ادبیات نمایشی

3- برنامه ترمیک   کارشناسی ارشد  ارتباط تصویری

4- برنامه ترمیک   کارشناسی ارشد  تصویرسازی

5- برنامه ترمیک   کارشناسی ارشد  طراحی صنعتی

6- برنامه ترمیک   کارشناسی ارشد  کارگردانی نمایش

7- برنامه ترمیک   دکتری  پژوهش هنر

 

گروه شهرسازی :

1- برنامه ترمیک   کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری رشته های  متجانس

2-برنامه ترمیک   کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری رشته های  غیرمتجانس

3- برنامه ترمیک   کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ای رشته های  متجانس

4- برنامه ترمیک   کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ای رشته های  غیرمتجانس

5- برنامه ترمیک   کارشناسی ارشد مدیریت شهری رشته های  متجانس

6- برنامه ترمیک   کارشناسی ارشد مدیریت شهری رشته های  غیرمتجانس

7- برنامه ترمیک   کارشناسی ارشد طراحی شهری رشته های  متجانس

8- برنامه ترمیک   کارشناسی ارشد طراحی شهری رشته های  غیرمتجانس

9- برنامه ترمیک   کارشناسی شهرسازی

10- برنامه ترمیک   دکتری شهرسازی

 

گروه حمل و نقل و راه و ترابری

* برنامه ترمیک  کارشناسی ارشد حمل و نقل

* برنامه ترمیک  دکتری حمل و نقل

* برنامه ترمیک  کارشناسی ارشد راه و ترابری

* برنامه ترمیک  دکتری راه و ترابری

 

گروه آب و مدیریت ساخت

* برنامه ترمیک  کارشناسی ارشد مدیریت ساخت

* برنامه ترمیک  دکتری مدیریت ساخت

* برنامه ترمیک  کارشناسی ارشد آب و سازه های هیدرولیکی

* برنامه ترمیک  دکتری آب و سازه های هیدرولیکی

* برنامه ترمیک   کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت منابع آب

* برنامه ترمیک  دکتری منابع آب

* برنامه ترمیک  دکتری محیط زیست

 

گروه سازه و زلزله و ژئوتکنیک

* برنامه ترمیک  کارشناسی ارشد سازه

* برنامه ترمیک  کارشناسی ارشد  زلزله

* برنامه ترمیک  کارشناسی ارشد  ژئوتکنیک

* برنامه ترمیک دکتری سازه

* برنامه ترمیک دکتری  زلزله

* برنامه ترمیک دکتری  ژئوتکنیک