گروه مدیریت ساخت و آب

گروه تخصصی مدیریت ساخت و آب

مدیر گروه: دکتر احمد شرافتی

asharafati@gmail.com      

گروه تخصصی رشته‌های مهندسی عمران - آب، مهندسی آب، مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی، مهندسی محیط زیست، مهندسی و مدیریت ساخت در مقاطع ارشد و دکتری

 

اعضای گروه تخصصی:

مدیریت ساخت: دکتر مهدی روانشادنیا ، دکتر مجید صافحیان، دکتر عمادالدین محمدی، دکتر افشین فیروزی

منابع آبی: دکتر بهرام ثقفیان، میثم فاضلی، دکتر احمد شرافتی، دکتر سید عباس حسینی، سید محسن مهاجری

فایل زمان حضور مدیر گروه و تاریخ تشکیل جلسات گروه تخصصی

ساختمان ابن سینا - بلوک c - طبقه چهارم شرقی - اتاق 421 - 35-44868607   داخلی 41548