طرح درس اساتید گروه سازه و زلزله

طرح درس اساتید گروه سازه، زلزله و ژئوتکنیک

* دکتر آرمین عظیمی نژاد (تئوری انفجارات و طراحی سازه ها در برابر آن * مهندسی زلزله * روش های اجزاء محدود * زمینه های تحقیقاتی)

* دکتر فرشته امامی (* سمینار و روش تحقیق * مهندسی زلزله * طراحی پل)

* دکتر احد باقرزاده خلخالی (روش تحقیق ارشد * روش تخقیق دکتری * ریاضیات عالی مهندسی * مکانیک خاک پیشرفته)

* دکتر امین بهمن پور (* پی پیشرفته * زبان تخصصی * زبان تخصصی پیشرفته * زمینه‌های تحقیقاتی)

( specialzed language - Research Topics - Advanced Foundation engineering - Advanced Specialist language )

* دکتر پاشا جوادی (اندر کش خاک و سازه * تحلیل ماتریسی سازه‌ها * دینامیک سازه‌ها * زمینه‌های تحقیقاتی * سازه‌های بتن آرمه پیشرفته)

* دکتر حسین جواهری (زمینه‌های تحقیقاتی * اجزای محدود * سدهای خاکی * کاربرد تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته در ژئوتکنیک)

* دکتر میر حمید حسینی (سازه های فولادی پیشرفته * طراحی لرزه ای * سازه های بلند * تحلیل عدم قطعیتها و مبانی مدیریت خطر)

* دکتر مهدی درخشندی (ژئوتکنیک لرزه ای * ژئوتکنیک دریایی * ژئوتکنیک زیست محیطی)

* دکتر پنام زرفام (تحلیل عدم قطعیت‌ها و مبنای مدیریت ریسک * تحلیل غیر ارتجاعی * طراحی لرزه‌ای سازه * زمینه های تحقیقاتی)

* دکتر میثم فدایی (دینامیک خاک * اندرکش خاک و سازه * مباحث ویژه)

* دکتر نوید گنجیان (زمینه‌های تحقیقاتی * دینامیک خاک * بهسازی خاک)

* دکتر کریم لک نژادی (تئوری الاستیسیته * زبان تخصصی * تحلیل ماتریسی سازه‌ها)

* دکتر محمدرضا منصوری (* اثر زلزله بر سازه‌های ویژه * پایداری سازه‌ها * ریاضیات عالی مهندسی * زمینه‌های تحقیقاتی)

* دکتر سید محسن مهاجری (زبان * روش تحقیق * مدل سازی جریان و کیفیت آب های سطحی * مهندسی رودخانه)

* دکتر مسعود نکویی (دینامیک سازه‌ها * روش تحقیق و مقاله نویسی پیشرفته * کنترل لرزه‌ای سازه‌ها * زمینه های تحقیقاتی)

* دکتر وحدانه فولادی ( طراحی معماری و شهرسازی )