طرح درس اساتید مدیریت ساخت و آب

طرح درس اساتید گروه مدیریت ساخت و آب

 

* دکتر سید عباس حسینی (هیدرولیک محاسباتی * مبانی انتقال و انتشار مدلسازی آلاینده ها * طراحی هیدرولیکی سازه ها * هیدرولیک پیشرفته * هیدرودینامیک پیشرفته * فرسایش و آبخیزداری * زمینه های تحقیقاتی)

* دکتر مهدی روانشادنیا (مدیریت ماشین آلات * مدیریت و مقررات پیمان * حقوق ساخت * توسعه پایدار ساخت)

* دکتر بهرام ثقفیان (هیدروکلیماتولوژی * تحلیل و مدیریت سیستم های منابع آب یک * زمینه های تحقیقاتی)

* دکتر رضا دهقان

* دکتر احمد شرافتی (آمار و احتمالات پیشرفته * تحلیل خطر، عدم قطعیت و اعتماد پذیری * هیدرولوژی پیشرفته)

* مجید صافحیان (روش های ساخت * تعمیر و تقویت سازه ها * تکنولوژی عالی بتن * فناوری بتن های خاص * زمینه های تحقیقاتی)

* دکتر میثم فاضلی (المان محدود * ریاضیات مهندسی پیشرفته * طراحی سازه های هیدرولیکی * هیدرودینامیک * هیدرولیک پیشرفته * هیدرولیک محاسباتی)

* دکتر افشین فیروزی (اقتصاد مهندسی پیشرفته * تحلیل قابلیت اعتماد * مدیریت عالی و حسابداری پروژه * برنامه ریزی و کنترل پروژه)

* دکتر بایرامعلی محمدنژاد (آب های زیرزمینی پیشرفته * مهندسی و هیدرولیک پل * هیدرولیک محاسباتی

* دکتر عمادالدین محمدی (زمینه های تحقیقاتی * محاسبات نرم * تحلیل و طراحی سیستم * مبانی تحقیق در عملیات)

* دکتر فرهاد هوشیاری پور (آب های زیرزمینی پیشرفته * مهندسی و مدیریت سیلاب و شکست سد * هیدروانفورماتیک)